Protokoll från möte 151019

Perstorp Naturskyddsförening

 

Protokollsnoteringar

Styrelsemöte måndagen den 19 okt 2015 kl 18.30-21.00 i Björstorp hos Anders och Annika

Deltagare: Pia Steffert, Åke Petersson, Marika Bernadt  och Anders Westerlund

 

 Ärenden

  • 1 Förslag till remiss på förslag till Naturvårdsplan för Perstorp kommun

Tord A  har via Söderåsens Miljöförbund utarbetat förslag till naturvårdsplan som omfattar drygt 100 sidor inkl kartor. Den är utförlig och påvisar att det finns många naturmiljöer inom kommunen.

Utkast till remissvar förelåg från Åke.

 

Hur skall vi göra för att bibehålla värdefulla naturområden?

Kontakta markägarna med anvisningar och uppmaningar att t ex bekämpa jättelokor,jättebalsamin sk invassiva arter. Markägarna bör få rätt att bekämpa dessa avarter. Skall vi acceptera Bonnkonventionen??

Markägarna bör veta vilka värdefulla områden som finns så att de är med på skydd av värdefull mark.

Markområden nära tätort bör prioriteras

 

Genomgång och noteringar

sid 25 är inte fågelskyddsområden medtagna?  Nils Lilja var med och ordnade så att  det runt Perstorpsjöarna var beträdnadsförbud 14/4-1/7.  Fråga Tord angående det. Ingår ej skyddet vid Store Damm? Jo  men området ligger i Hässleholms kommun.

Ang. golfklubbens markytor finns det en inventering som gjordes för ett antal år sedan. Marika var med vid den inventeringen.

Kontrollera med Plastens Hus om det finns foldrar ang. Golfklubbens natur och inventering.

Marika kommer att se till att inventeringen översändes till Tord Andersson. Den bör ingå i en naturvårdsplan.

Perstorpsbäcken borde inventerats och rensas under sommaren.

Förslag att det ordnas en promenadstig utmed bäcken från stadsparken och nedåt till Bäljaneå för att inbjuda till promenader. Det kan bli kontroll av växter och fågelliv och skapa intresse för naturen.

Var finns orchidéer i kommunen? På Andreassons äng och i Pantaryd samt vid golfbanan. Var mera?

Ett utkast mailades över till Tord Andersson. Efter bearbetning av förslaget översändes det senast fredag 23 okt.  Marika har fått fram en naturutredning om Perstorp Golfbana som hon var med att utarbeta för några år sedan. Den kopierades på kommunen och sändes över till Tord för kännedom.

Styrelsen beslöt godkänna remissförslaget

 

  • 2 Inbjudan till konferens

Förelåg via Studiefrämjandet konferens  Biologisk Mångfald i Skåne den 14-15 nov i Trelleborg. Styrelsen beslöt att anmäla Marika Bernadt som deltagare.

 

  • 3 Kretsmöte

Förelåg inbjudan till kretsmöte i  Hässleholm den 8 nov 2015

Styrelsen beslöt att Marika och Pia deltager i kretsmötet.

 

  • 4 Noteringar

 

a) Lars Jonasson har ringt Marika och diskuterade skötseln av Reningsdammarna och rekommenderade kontakt med Hässleholms kommun i ärendet

b) Mosippan.

Den har noterats 2015 2 ex, 2014  o och 2013 2 st. Christer Jönsson har varit på plats och       ”svedjat”.Marika kontaktar Tord Andersson ang mosippan.

c) Lappugglor 2 st i Västra Torup enligt Marika

d) Fiskgjuse och lom har minskat i antal.

e) Bron vid Möllestigen   slag av ljus? undersök. Belysning som är blå kan vara negativt för fåglar och insekter. Tord Andersson rådfrågas.

 

Justering

 

Ordförande – Anders Westerlund

Protokolljusterare – Pia Steffert

Protokollförare – Åke Petersson