Årsmötet 2013

Perstorps Naturskyddsförening 1(3)

org.nr 802436-3908

Protokoll

Årsmöte med Perstorps Naturskyddsförening måndagen den 25 mars 2013 18.00-

Perstorp församlingshem, caféet.

§ 1 Årsmötets öppnande

Ordföranden Anders Westerlund hälsade de närvarande välkomna till årsmötet för år 2013 och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Kallelse till årsmötet

Medlemmarna har kallats till årsmötet via utsändning av programblad för våren 2013 samt annons i HD och Norra Skåne.

Årsmötet beslöt att förklara mötet behörigt kallat.

§ 3 Dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Mötesfunktionärer

Anders Westerlund utsågs att leda dagens förhandlingar och till protokollförare Åke Petersson. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Lisbet Sandberg och Tage Johansson.

§ 5 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen lästes igenom.

Medlemsantalet uppgår till 99 varav 45 familjemedlemmar och 1 ständig medlem. Aktiviteterna under året har i mycket varit det traditionella med fågelskådnings-vandringar samt växtexkursioner. Noterades att Pia Steffert har varit med som ledare för vandringen runt Perstorpsjön under 21 år. Samverkan med kretsarna i Klippan och Örkelljunga har givit möjligheter till fler arrangemang för våra medlemmar. Önskvärt hade varit att utöka denna samverkan. Vi vill också betona att alla exkursioner görs med största hänsyn med tanke på att det är häckningstid för många arter.

Årsmötet beslöt godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§ 6 Bokslut för 2012.

Kassören föredrog bokslutet för 2012 som utvisande att verksamhetens omsättning varit drygt 6000 kr. Det s k storkprojektet i Skåne har erhållit 1000 kr i bidrag. Åretse resultat blev ett underskott med1499 kr Det egna kapitalet uppgår till 23 982 kr. På skuldsidan finns reserverade medel om 800 kr för hemsidan..

Årsmötet beslöt att godkänna bokslutet.

§ 7 Revisionsberättelse

Föredrogs revisorns berättelse som tillstyrker beviljandet av ansvarsfrihet.

Den lades med godkännande till handlingarna.

§ 8 Ansvarsfrihet 2(3)

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9 Val av styrelse för år 2012

Årsmötet beslöt att omvälja Anders Westerlund som ordförande.

Pia Steffert som postmottagare och kontaktansvarig

Åke Petersson som kassör Kim Svitzer , Marika Bernadt och Carin Velliou som ledamöter samt välja Richard Petersson valdes som webansvarig.

§ 10 Val av revisor

Årsmötet beslöt att omvälja Torsten Pålsson som revisor med Lars-Inge Sjöholm som revisorsuppleant för 2013.

§ 11 Stämmoombud

Årsmötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud till distriktets stämma samt ledamot i distriktet valberedning.

§ 12 Firmatecknare

Årsmötet beslöt

att uppdraga åt ordföranden Anders Westerlund och kassör Åke Petersson att teckna Perstorps Naturskyddsförenings firma , var för sig.

§ 13 Verksamhetsplan för 2013

Program för våren har utarbetats med exkursioner i kretsens hemmamarker som Perstorpssjöarna, Andreassons äng och Uggleskogen samt arrangemang som anordnas av kretsarna i Klippan och Örkelljunga.

I samverkan med Hembygdsföreningen och Perstorp kommun har sökts s k Leaderbidrag för genomförande av projektet ”Andreassons äng” med inventeringar av växter, insektsliv, fåglar m m samt göra uppgifterna tillgängliga och attraktivare för besökare och känt. en växt-exkursion planeras i juni och en s k slåtterdag i slutet av juli.

Uppföljning av tjäderinventeringen som påbörjades 2010 är önskvärd liksom bevakning av de planerade naturreservaten och inventering av vad det gäller både växter och fågelliv.

Planerna för Varshults myr att bli naturreservat ligger stilla hos Länsstyrelsen.

Perstorp har en egen stork (nr190) i de sk Storkprojektet – vi bidrar med 1000 kr.

Mulleskogen är nu del av Natura 2000.

§ 14 Valberedning

Styrelsen utsågs att agera som valberedning

§ 15 Övrigt

Skrattmåsarnas ankomst i Jeans Damm orsakar som vanligt huvudbry hos dom som ser fågeln som en sanitär olägenhet. Det är främst nedsmutsningen som påtalas. Föreningen har försett tf teknisk chef med intressant material från Hörby kommun. Här har man byggt” häckplatåer” och placerat ut på en våtmark med mycket gott resultat. Här är man stolt över sina skrattmåsar men nämnas bör att det är utanför centrum. Diskuterade minken som fiende till skrattmåsarna och orsak till deras flykt från Perstorpssjön. Minkfällor kunde vara aktuella. Vi måste helt enkelt erbjuda fåglarna andra boplatser och det krävs även en restaurering av vår egen våtmark vid reningsverket för att kunna placera ut ”häckplatåerna”.Gör vi detta finns det en chans att fåglarna återvänder dit.

§ 17 Avslutning

Ordförande tackade å styrelsens vägnar för förnyat förtroende.

Han delade ut påskägg med godis som tack för gott arbete till sekr och kassör.

Ordföranden avslutade årsmötet och tackade alla för visat intresse.

Deltagarna bjöds på kaffe samt en bildvisning från naturen i nordvästra Skåne

med inspirerade kåseri av Ulrik Alm som blev mycket uppskattat.