Observationer

Fågelobservationer Uggleskogen, Perstorpssjöarna och reningsverksdammar

Från och med 2008 gjordes fågelobservationer vid reningsverkets dammar, Uggleskogen och Perstorpssjöarna. De observerade fågelarterna rapporterades per år.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Fågel- och dagfjärilinventeringar Andreassons äng

På Andreassons äng, under perioden 2011 till 2013, inventerade Pia Steffert fågelbeståndet och Christer Jönsson dagfjärilbeståndet. Resultatet visas för hela perioden.

Inventering fåglar

Inventering dagfjärilar

 

Floran vid Andreassons äng

Leif Sigbo inventerade floran vid Andreassons äng och publicerade resultatet i januari 2014.

Floran vid Andreassons äng

uppdaterades: 2022-05-31