Årsmötet 2014

Perstorp Naturskyddsförening

org,nr 802436-3908

Protokoll fört  vid årsmöte måndagen den 17 mars 2014 i Perstorp församlingshem

§ 1Mötets öppnande

Anders Westerlund hälsade välkommen till föreningens årsmöte  2014 och förklarade det öppnat.

§ 2  Kallelse till årsmötet

Kallelse har sänts ut med brev och som har kompletterats med mail till de som har lämnat epostadresser.

Beslöts att årsmötet är behörigt kallat

 § 3 Dagordning

Förslag till dagordning  godkändes med tillägg för en punkt om val av valberedning

 § 4 Mötesfunktionärer

Till att leda dagens förhandlingar utsågs Anders Westerlund med Åke Petersson som protokollförare.

Till  protokolljusterare utsågs Jan-Erik Ekberg och Arne Thornberg.

§ 5 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse fanns tillgänglig och föredrogs. Påtalades  att intervjun med Göte Isakssons många fågelberättelser med transkribering till skrift av Arne Thornberg  omfattande 26 sidor borde särskilt noterats i verksamhetsberättelsen. Beslöts att så skulle ske.

Verksamhetsberättelsen godkändes med  tillägg.

§ 6 Revisionsberättelse

Föredrogs revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013 efter verkställd revision  av Lars-Inge Sjöholm.

Revisionsberättelsen godkändes

§ 7 Ansvarsfrihet

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen  ansvarsfrihet  för  verksamhetsåret 2013.

 § 8 Val av styrelse för 2014

Beslöts att omvälja Anders Westerlund som ordförande för 2014

Beslöts att omvälja Pia Steffert som kontaktperson och postmottagare 2014

Beslöts att omvälja Åke Petersson som kassör för 2014

Beslöts att omvälja  Kim Svitzer som ledamot 2014

 § 9 Val av revisorer

Beslöts att utse Torsten Pålsson och Lars-Inge Sjöholm som revisorer för 2014 års verksamhet med Tage Johansson som ersättare.

 § 10 Valberedning

Anmäldes att det finns ingen utsedd valberedning

Beslöts att uppdraga åt  Gerrit Fokkema att i samråd  med någon styrelsemedlem fungera som valberedning.

 § 11 Firmatecknare

Beslöts att uppdraga åt ordföranden Anders Westerlund och kassör Åke Petersson att teckna föreningens firma var för sig.

§ 12 Motion 

En motion har inkommit från Arne Thornberg  angående föreningens närvaro på internet med  yrkande att föreningens närvaro på internet stöds och bevakas av en arbetsgrupp att sådan föreslagen arbetsgrupp årligen väljes av föreningens årsmöte att styrelsen äger rätt att till föreslagen arbetsgrupp adjungera sakkunnig medlem. Efter diskussion om motionen och dess syfte beslöts att bifalla motionen att styrelsen  äger rätt att till  föreslagen arbetsgrupp  adjungera sakkunniga medlemmar. Att utse Arne Thornberg och Gerrit Fokkema att utgöra en arbetsgrupp med uppdrag att ge styrelsen förslag till beslut

§ 13  Rapporter

Planerade rapporter ang  Lona-Projektet ”Tjäderskogar och orrmyrar ” samt  ”Andreassons  äng” inhiberades p g av tidsbrist. En inventering av tjäderförekomst i kommunen  kommer att genomföras under året. Uppföljning av projektet ”Andreassons  Äng”   sker genom kontinuerlig inventering av  fauna och flora samt ängsslåtter i slutet av juli.

 § 14 Övriga ärenden

Richard Petersson har sedan 2013 fått styrelsens uppdrag att ansvara för föreningens hemsida. Naturskyddsföreningen har centralt ställt vissa villkor på hemsidan utformning och innehåll. Beslöts att Richard Petersson har ansvaret för hemsidan under  2014.

Tord Andersson  från Söderåsens Miljöförbund redogjorde för  arbetet som har påbörjats att aktualisera den nuvarande naturvårdsplanen för Perstorp kommun.  Han redogjorde övergripande för arbetet som skall utmynna i en  aktuell plan  för tillämpning . Han önskade få hjälp  från föreningens medlemmar som har lokalkännedom och intresse för delar av kommunens område. Vid några sammankomster kan  intresserade få ta del av kartor  och ge sina synpunkter tillkänna.

Bengt Marntell, kommunens  Samhällsbyggnadschef,  redogjorde för  hur man avser att bearbeta och lösa frågan om skrattmåsarna och deras bosättning  vid Jeans damm. Problemen är dels periodvis oväsen och nedsmutsning  enligt närboende dels att kolonin är en av de få i Skåne för en fågelart som har minskat i omfattning.  Önskemål finns om att få delar av kolonin att bosätts sig i de s k reningsdammarna vid Äggpackeriet där det är önskvärt med utökat fågelliv.

 § 15 Årsmötets avslutning

Anders Westerlund  tackade  de medverkande för deras insatser samt i övrigt för  visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Ordförande framförde även ett stort tack till Åke Pettersson för sitt gedigna arbete och enorma engagemang så att projektet ”Andreassons äng” har kunnat förverkligas.

 

Protokolljustering

Anders Westerlund                                                                            Åke Petersson

ordförande                                                                                             protokollförare

 

Jan-Erik Ekberg                                                                                 Arne Thornberg

Protokolljusterare                                                                      Protokolljusterare