Årsmötet 2015

Perstorp Naturskyddsförening                                                                                                                1(3)

org.nr 802436-3908

Protokoll

fört vid årsmöte måndagen den 19 mars 2015 i Perstorp församlingshem.

 

 • 1 Årsmötets öppnande

Ordföranden Anders Westerlund hälsade välkomna till årsmötet och förklarade det öppnat.

 

 • 2 Mötesfunktionärer

Arnold Andreasson utsågs att leda dagens förhandlingar med Åke Petersson som protokollförare

och Torsten Steffert att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

 

 • 3 Kallelse till årsmötet

Kallelse har skett via s k föreningsannonser i Norra Skåne och HD samt via mail till de medlemmar som uppgivit adresser ca 30 samt via brev till ca  30 medlemmar drygt 2 veckor innan årsmötet. Stadgarna anger dock minst 30 dagar.

Beslöts att godkänna kallelsen. Arne Thornberg anmälde att han ej deltog i beslutet.

 

 • 4 Dagordning

Beslöts att godkänna förslaget till dagordning

 

 • 5 Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse fanns tillgänglig och föredrogs. Arne Thornberg påtalade att en programpunkt på Plastens Hus med Anna Maria Corazza Bildt borde  vara medtagen samt att den  saknade underskrift av ledamoten Kim Svitzer.

Beslöts att godkänna verksamhetsberättelsen med påtalade tillägg.

 

 • 6 Bokslut för 2014

Bokslutet anger att intäkterna uppgår till 8277 och utgör kretsens del av medlemsavgifter 4720 kr samt 3500 kr utgörande ett aktivitetsbidrag från Naturskyddsföreningen. Kostnaderna uppgick till 5685 kr innebärande ett överskott med 2614 kr. Kretsens tillgångar uppgår till 24 997 kr,

Beslöts att godkänna bokslutet.

 

 • 7 Revisionsberättelse

Tage Johansson föredrog revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014 efter verkställd revision av Lars-Inge Sjöholm och Tage Johansson.

Revisionsberättelsen godkändes

 

 • 8 Ansvarsfrihet

Årsmötet beslöt på förslag av revisorerna att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

 

 • 9 Val av styrelse

Beslöts att omvälja Anders Westerlund som ordförande för 2015.

Beslöts att omvälja Pia Steffert som kontaktperson och postmottagare för 2015

Beslöts att omvälja Åke Petersson som kassör för 2015

Beslöts att omvälja Marika Bernadt och Kim Svitzer som ledamöter för 2015

samt att nyvälja Torsten Steffert som ersättare för 2015

 

 • 10 Val av revisorer

Beslöts att omvälja Tage Johansson och nyvälja Jan-Erik Ekberg som föreningens revisorer för 2015.

 

 • 11 Valberedning 2(3)

 

Beslöts att uppdraga åt Geritt Fokkema att i samråd med styrelsen  fungera som valberedning.

 

 • 12 Firmatecknare

Beslöts att  uppdraga åt ordföranden Anders Westerlund och kassören Åke Petersson att teckna föreningens firma var för sig.

 

 • 13 Föreningens hemsida

Ansvariga för föreningens hemsida är styrelsen. Richard Petersson har sedan 2013 fått styrelsens uppdrag att ansvara för hemsidan. Enligt beslut vid årsmötet 2014-03-17 har Gerrit Fokkema och Arne Thornberg utsetts att utgöra en arbetsgrupp med uppdrag att ge styrelsen förslag till beslut i ärendet.

Beslöts att styrelsen får i uppdrag att se över hemsidans utformning.

 

 • 14 Rapporter

1)Vårens program har delgivits medlemmarna och presumtiva medlemmar. Flera av programpunkterna är i samverkan med Klippan och Örkelljunga för att få ökad kontakt över gränserna och på sikt ökad samverkan

2)Wilhelm Wendts park planeras blir upprustad med inventering av växter, insekter, lavar  m m.           S k Lonabidrag har sökts för ändamålet och beslut avvaktas.

3)Projekt tjäder pågår avseende inventering av förekomsten av skogshöns inom kommunen.

Tjäder har noterats men i begränsad omfattning.

4) Andreassons äng. Leaderprojektet är avslutat men ängen kräver kontinuerlig skötsel och uppföljning med bl a slåttergille som planeras lördagen den 1 aug.

 

 • 15 Tillkommande ärenden

Kjell Andersson hr inkommit med en motion avseende föreningens namn som skulle vara Naturskyddsföreningen Perstorpbygden. Anmäldes att föreningens namn är sedan några år

Perstorp Naturskyddsförening och med organisationsnummer. Det är också i enlighet med Länsförbundets önskemål om enhetlig beteckning för  kretsarnas namn.

Beslöts att styrelsen får i uppdrag att tillse kretsens betecknas Perstorp Naturskyddsförening

i olika sammanhang.

 

 • 16 Städdag

Kjell Andersson framförde förslag om att föreningen aktiverar sig i en planerad skräpplockaredag

som skall ingå i projektet ”Håll Sverige rent” den 25 april i år.

Styrelsen får i uppdrag att utreda ärendet där ansvarsförsäkringar kan vara en viktig del.

 

 • 17 Årsmötets avslutning

Arnold Andreasson  förklarade årsmötet avslutat.

 

Anders Westerlund tackade för visat intresse för kvällens program och för föreningens verksamhet

och behovet att den finns och att det krävs stöd på olika sätt för att arbetet skall fortskrida.

 

Kvällens program inleddes av Gunnel Petersohn från Kristianstad som föreläste och visade bilder om fjärilar och fjärilsdamen Maria Sibylla Merian. Det följdes sedan upp av Christer Jönsson, fjärilsexpert från Hässleholm som redogjorde för lokala iakttagelser av fjärilar m m.

Rikard Lehmann  blivande   ordförande för Skånes länsförbund redogjorde för sina tankar om Länsförbundet och deras stöd till de lokala kretsarna.

 

Justering                                                                     3(3)

 

 

 

Arnold Andreasson – mötesordförande

Torsten Steffert – protokolljusterare

Åke Petersson – protokollförare

Anders Westerlund – kretsordförande