Sammandrag från föreläsningen av Mikael Sörensson

Ett sammandrag från Lundaentomologen Mikael Sörenssons föredrag han hade i Örkelljunga 160303

Vad formar landskapet?  –  Vatten, vind, eld och vilda djur

Näringskällor: Insekter som föda för predatorer

Grön växtvävnad:  Värddjur för parasiter

Blomma: Kronblad, frukt, frönblad, stjälk, stam

Nektar

Pollen

Det finns 871 rödlistade arter i jordbrukslandskapet i Skåne

Markens beskaffenhet spelar stor roll: exponering (ljus), fuktighet, textur (kornstorlek), jordart, kalkhalt, lutning (t ex mot söder)

Omgivningar som berikar: Träd och buskar, stengärden, brynmiljöer, vatten

INSEKTSGRUPPER I SVERIGE (inom parentes på ängen)

Skalbaggar –  4400 c:a (1075), Halvvingar, 1700 ex bladlöss (1000)

Fjärilar – 2700 (1600) Hopprätvingar, 39 ex gräshoppa (25)

Steklar – 8500 (4000)  Tripsar 143,  (100)

Tvåvingar –  8000 (2500)

Viktig insektsväxt : Timjan; Backtimjan (Svartfläckig Blåvinge) + myror

Fältmalört: (Kan ha mer än 50 insektsarter) : Solvändor; åkervädd, getväppling, fibblor, kirskål, renfana

OBS! att ”vanliga” växter är viktigare än ”rara” pga större antal!

  • Bladbaggar är färgglänsande
  • Viktigt att spara Salix (sälg,vide)!
  • Vänta med slåtter tills efter blomning !
  • Slåttra gärna runt 15 september!