Skötselplan för Andreassons äng

Utkast till  skötselplan över Andreassons äng

 

Projektet omfattar dels ängen som kan delas i två delar dels omgivande lövskogsområde som begränsas i väster av ”Musikkvarteren” och i norr och öster av  bebyggelsen invid  Duvstigen och Spjutserödsvägen och i söder av Trastvägen. Området är ca   9,6 ha varav ängen 0,86 ha.

Del 1 av ängen yta ca 0,1  ha mot öster används av skolklasser och grupper för lekar och bollspel. En grillplats finns tillgänglig för allmänheten.

Del 2 yta ca   0,7 ha  utgörs av ren äng och skall vara en naturupplevelse för  flanörer i området. I kanterna av området skall det finnas gångar som klipps regelbundet för de som besöker området.

 

Skogsområdet består av lövträd med ek, bok, asp samt någon tall och tätare partier med bl a  sälg, vildapel m m.

Gångar finns i området som leder till de olika kvarter som inbjuder till  promenader i  området för att få naturupplevelse .

 

Skötselplanen skall medverka till att öka naturupplevelsen med ökad variation i skogsbeståndet och fågelliv samt ängens  växter och insektsliv. Tillgång till information via anslagstavlor m m skall öka intresset för vad som finns i området som också  medför stolthet och ansvar för vad som finns tillgängligt.

 Del 1: Skötsel

Regelbunden klippning av den delen av ängen som används som lekyta samt  vid grillplatsen. Kantzonen skördas i slutet av juli  samtidigt som den stora ängen skördas i slutet av juli. Presumtiva nyttjare av lekytorna bör ha kontakt med kommunens personal  angående deras behov av  ängen.  Tillsyn av området runt grillplatsen är angeläget. Den öppna delen väster om bollplanen sköts som äng, se nedan.

 Del 2: Skötsel

Utmärkta gångar  runt och event över ängen  klipps regelbundet.  Ängen  skördas i slutet av juli och höet/gräsklippet får ligga 2-3 dagar för att fröa av sig. Därefter  räfsas det ihop och transporteras bort för att ängen ej skall gödas. Kantzonerna skördas samtidigt  med samma efterbehandling.

Om slåttergille planeras i aug så skall ett lämpligt område av ängen reserveras för det. Inventering av fjärilar kan kompletteras med  en s k fjärilskväll då Christer Jönsson med hjälp av belysning och dukar fångar in nattfjärilar och informerar intresserade  om vad som finns i området.

 

Skogsområdet

För att det skall bli intressant att ströva i bör det bli varierat och omväxlande.  Stora träd som ekar och bok bör få en framträdande plats som s k solitärträd som  blicken kan fångas av. Det skall  också finnas täta grupper av buskar och träd som omväxlar med öppna ytor. Man skall bli lite nyfiken av vad som kan finnas bakom.  De täta grupperna skall också  ge skydd för fåglar med boplatser och insektsliv. Det är tacksamt om insatser i form av avverkning och bortforsling av ris görs i etappvis för att se effekten av insatser. Alternativ till bortforsling är ihopsamling i rishögar. Det blir naturligtvis något dyrare att återkomma men effekten är viktigt att avläsa.  När insatser planeras måste de  närboende få  information och kunna påverka insatserna. Det är ju deras närmiljö det gäller.

Det finns några stenmurar som bör få en  mer framträdande plats genom röjning av buskar och träd.

 

Ett antal fågelholkar  av varierande slag bör sättas upp i området.

Anslagstavlor med information om vad som finns i området kan sättas upp för att ge ökat intresse .

En naturvandring kan anordnas som berör både ängen och skogsområdet  med  t ex Leif Sigbo som ledare.

Kontakter bör tagas med skolorna och förskolorna om i vilken utsträckning området kan användas dels som friluftsliv dels som underlag för biologi där de inventeringar av växt och djurliv som planeras kan ingå.

Andreassons äng med skogsområde ligger  i nära anslutning till naturreservatet Mulleskogen och till Uggleskogsområdet. Därmed förstärker  de varandra och ger variation.

 

Perstorp i sep 2011

Åke Petersson

 

Kommentarer:

Det är  viktigt att den centrala ängen och området väster om bollplanen sköts som äng. D.v.s. slås sent på säsongen (början av augusti) och att gräset får ligga kvar några dagar med torrt väder för att örterna ska kunna lämna sina frön. Därefter ska det samlas ihop och transporteras bort. Området med nattvioler kan sparas så att fröståndarna får stå kvar över vintern. Ev. kan det området slås endast vart annat år.

Stengärdsgårdarna kan synliggöras genom försiktig gallring. Större rönn och sälg, liksom hagtorn och rosor sparas. Uppslag av främst asp hålls efter.

I övriga skogspartier kan större träd, främst ek, friställas. Större träd av olika arter har både estetiskt och pedagogiskt värde och bör synliggöras. Det är dock viktigt att spara sammanhängande områden med tätare buskvegetation för att gynna fågellivet. Stora sälgar, både han- och honträd är viktiga näringskällor för insekter under tidig vår. Träd som fälls eller faller bör lämnas kvar eftersom död ved är en bristvara och synnerligen viktigt för den biologiska mångfalden.

Det är viktigt med information till de omkringliggande villaägarna för att förhindra att området används för kompostering av trädgårdsavfall. En ide kan vara att engagera de omkringboende i skötseln (slåttergille) av något mindre avsnitt.

För att området ska vara attraktivt som promenadområde bör åtminstone de större stigarna hållas i skick. Vid behov förstärkas med lämpligt grusmaterial, absolut inte träflis.

Informationsskyltar bör tas fram och placeras vid de olika ”ingångarna”.

Med vänlig hälsning / Leif Sigbo