Verksamhetsberättelse för år 2015

Perstorp naturskyddsförening

Org.nr 802436-3908

Verksamhetsberättelse för år 2015

Perstorp Naturskyddsförening utgör en krets eller lokalavdelning av Svenska Naturskyddsföreningen som tillkom 1986 efter att Åsbo Naturvårdsförening delats upp i en krets för Klippan och en för Perstorp. Åsbo bildades 1976 för att lokalt samla intresserade av naturvårdsarbete och som tillhör Svenska Naturskyddsföreningen  som bildades 1909. Perstorp Naturskyddsförening är en lokal krets av de 28 inom Skånes Naturskyddsförening.

Kretsen har under 2007 justerat namnet från att tidigare ha hetat Perstorpbygdens Naturvårdsförening samt av skatteverket tilldelats organisationsnummer .                    Medlemmar betalar sin årsavgift till förbundet som placerar medlemmarna i den krets som adressen ange  samt överför del av årsavgiften till den lokala kretsen i form av återbäring.

Perstorpskretsen hade vid årsskiftet  57 medlemmar samt 43 familjemedlemmar eller totalt 100.  Vid årets ingång var antalet 59 medlemmar och 47 familjemedlemmar och 1 ständig vilket innebär en minskning med 7.

Medlemsavgiften uppgår till 295 kr för fullbetalande och 365 kr för familjemedlemskap.

 

Under år 2015 har styrelsen utgjorts av

Anders Westerlund ordf, Pia Steffert post- och kontaktombud, Åke Petersson kassör, Marika Bernadt  och Kim Svitzer ledamöter samt Torsten Steffert ersättare. Richard Petersson är   ansvarig för kretsens hemsida. Geritt Fokkema har uppdraget att i samråd med styrelsen fungera som valberedning.

Revisorer har varit Tage Johansson och Jan-Erik Ekberg.

 

Årets programpunkter har varit

19 mars årsmöte i Perstorp Församlingshem med  Gunnel Petersohn som föreläste om fjärilar,

årsmötesförhandlingar, rapport om de projekt som är aktuella, diskussion och kaffeservering.

Fågelskådningens Dag den 9 maj med vandring i Uggleskogen och vid reningsdammarna där bla en kungsfiskare observerades. Lördagen den 23 maj var det vandring runt Perstorpsjöarna där man noterade 48 arter bl a en vattenrall, skäggdopping med ungar samt knipa med 7 ungar i Glasbruksdammen och en glada. I samarbete med grannkretsarna har  det varit en vandring på Warshultamyren den 12 april, vandring vid Djupadal-Natthall via Rönneå den 10 maj,

Naturnatt den 5 juni vid Rönneå vid Spången  och i Örkelljunga . Ett ökat samarbete med grannkretsarna är mycket viktigt för att öka intresset för naturfrågor.

 

Förslag till naturvårdsplan för Perstorp kommun har utarbetats av Söderåsens Miljöförbund

och föreningen har lämnat remissvar på planen med synpunkter på en hel del med syfte att vårda och bevara en mångfald av landskapstyper inom kommunen.

Marika Bernadt och Pia Steffert har deltagit i kretsmöte i Hässleholm och Marika Bernadt har deltagit i en konferens ”Biologiskt mångfald i Skåne” i Falsterbo.

 

Under 2013  har tillsammans med Hembygdsföreningen och Perstorp kommun genomförts projektet Andreasson äng med stöd av Leaderbidrag. Syftet är att bevara kulturlandskapet genom en naturäng för flora och fauna och göras tillgänglig för allmänheten med information om dess särart. Som en uppföljning anordnades en slåtterdag på  ängen lördagen den 1 aug för att hävda ängens särart. Under dagen visades upp hästar med slåtteraggregat, bin och bikupor, fågelholkar m m En sammanfattning med bilder finns på hemsidan. Ca 200 besökare som också fick kaffe med kaka, korv m m. Göte Isaksson visade upp fågelholkar, Per Johansson bin och kupor och Mats Thomsen hästar.   Projektet har föregåtts av inventeringar av växter, fåglar och fjärilar och  en skötselplan som ingår i projektet och som avses att följas upp kommande år. I uppföljningen får också ingå en allmän tillsyn av ängen.                                  I samband med projektet gjordes under 2013 en handledning för lärare vid kommunens skolor som  kan utnyttja ängen med omgivningar vid lektioner i biologi och hemkunskap. Det är Tord Andersson från Söderåsens Miljöförbund som genomfört projektet som skall följas upp så att varje elev kan få tillgång till en s k app med Andreassons Äng som underlag. Föreningen deltog i ”Höstglöd” den 10 okt i Folkets Park där det presenterades material om föreningen .

 

En inventering av tjäder har tidigare gjorts i norra delen av Skåne men med få rapporter från Perstorp.  Den inventeringen borde intensifieras då tjädern är Perstorps kommunfågel.                                                     Det har noterats att skrattmåsen  har nästan övergivit Fåglasjö och den sk våtmarken invid Äggpackeriet till förmån för Jeans damm. En form av urbanisering som ej är väl uppskattad på alla håll. Önskemål finns om att återställa våtmarken med stöd av medel från Länsstyrelsen så att våtmarken av skrattmåsen uppfattas som ett bättre alternativ än Jeans Damm.

Noteras att skrattmåsen nu är rödlistad.

Klagomål har framförts angående vildsvinens framfart med skador på dels odlad mark men också kan vara till förfång för markhäckande fåglar. Utfodring av vildsvin bör ifrågasättas.

 

Årets intäkter uppgick till 9683 kr och kretsens utgifter 11866 kr med ett underskott om 2182 kr och tillgångar som uppgår till 22 814 kr.

Tidigare beslut om att skaffa en hemsida för kretsen är förverkligad med hjälp av Richard Petersson. Naturskyddsföreningen stöder uppbyggnad av hemsidor i kretsarna enligt deras mall. Utskick av program och annonser skall kompletteras med e-post för att förbättra medlemsinformationen som då kan ökas  med en aktiv hemsida där t ex  gjorda observationer kan noteras. En viss återhållsamhet vad det gäller häckningsplatser för mer sällsynta fåglar som ej bör störas liksom växtplatser för mer ovanliga arter.

 

Kretsen har liksom tidigare önskemål om  att få yttra sig över ärenden som rör natur och kultur inom vårt verksamhetsområde. Det borde finnas en naturvårdsgrupp med några politiker och tjänstemän samt representanter för Naturskyddsföreningen och Hembygds-föreningen som kunde träffas kvartalsvis och avhandla aktuella natur- och kulturfrågor

Föreningen skulle också kunna vara rådgivare i naturvårdsärenden. Projekt som kan vara angelägna är att se till att det finns inventeringar i områden inom kommunen avseende växt-, fågel och djurliv för att ha underlag för senare uppföljningar. För att förverkliga de idéer och önskemål som finns borde vi vara fler som aktivt arbeta med naturvårdsfrågor för att få bättre genomslag för natur- och miljöfrågor i samhället. En vädjan om att fler hör av sig och stötta upp kretsens verksamhet.

 

Perstorp 2016-02-18

Ordförande – Anders Westerlund

Post- och kontaktombud – Pia Steffert

Ledamot – Márika Bernadt

Ledamot  – Kim Svitzer

Kassör –  Åke Petersson