Projekt Andréassons äng

”Ängen ähr åkerens moder, säger man uthi edt gement ordspråk. Thet ähr, adt såsom ängen ähr god och stor till, så kan man hålla mycken boskap där äfter, utaf hwilkas dynga åkeren mera gödes och blifwer fruktsam. Fördänskull ähr thet en husman öfwermåtton angelägit, adt han beflitar sig om myckenhet af äng och god äng.” (Schering Rosenhane, omkr. 1660)

 

Perstorp Naturskyddsföreningen samt Perstorps kommun och Perstorps  Hembyggdsföreningen som delarrangörer står bakom projektet, för att lyfta fram Andréassons äng som en naturängar där flora och fauna får frodas fritt. Det har tagits fram en skötselplan för området.

Efter att ha genomfört en inventering av flora och fauna i området vill vi bevara kulturlandskapet och göra det mer tillgänglig för allmänheten.

Ängen kan med fördel kopplas till skolundervisningen med ett levande undervisningsmaterial och lokala skolor kan använda ängen som ett levande Uteklassrum.

En lärarhandledning som utgår från vad som finns på Andréassons äng har tagits fram av Ulrika Poppius från Lund med Tord Andersson som handledare.

För Android har man tagit fram en applikation Game of Nature en lärorik skattjakt på Andréassons äng.

Mer om ängen:

Utkastet till skötselplanen om Andreassons äng

Fågelarter påträffade vid Andreassons äng

Sammanställning över häckningarna i fågelholkarna på Andreassons äng

Dagfjärilarter påträffade vid Andreassons äng

Folder Andreassons äng